Statut


STATUT

Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Izbie Polskich Przedsiębiorców

§1

Przepisy ogólne


 1. Sąd Arbitrażowy działa przy Izbie Gospodarczej Izbie Polskich Przedsiębiorców (dalej „Izba”).

 2. Siedzibą Sądu jest Poznań.

 3. Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

 4. Statut Sądu Arbitrażowego, Regulamin Sądu Arbitrażowego oraz Taryfa Kosztów Postępowania przed Sądem Arbitrażowym uchwalane są przez zarząd Izby.

§2

Organy Sądu Arbitrażowego


Organami Sądu Arbitrażowego są:

a) Prezydium Sądu Arbitrażowego;

b) Kolegium Arbitrażowe;

c) Sekretarz Sądu Arbitrażowego;

d) Rada Sądu Arbitrażowego.

§3

Prezydium Sądu Arbitrażowego


 1. Prezydium Sądu reprezentuje Sąd oraz kieruje jego pracami.

 2. W skład Prezydium Sądu wchodzi od 1 do 3 członków.

 3. Prezydium Sądu tworzy:

a) Prezes, w przypadku gdy w skład Prezydium wchodzi 1 członek;

b) Prezes i Wiceprezes, w przypadku gdy w skład Prezydium wchodzi 2 członków;

c) Prezes i dwóch Wiceprezesów, w przypadku gdy w skład Prezydium wchodzi 3 członków.

 1. Członków Prezydium Sądu powołuje zarząd Izby na wspólną 5-letnią kadencję, przy czym pierwsza kadencja upływa dnia 31 grudnia 2023r.

 2. Mandat członka Prezydium Sądu wygasa z upływem kadencji, w przypadku rezygnacji, śmierci lub w przypadku odwołania.

 3. Członka Prezydium odwołuje zarząd Izby.

 4. Prezes i Wiceprezesi Sądu wskazywani są przez zarząd Izby w uchwale o ich powołaniu.

 5. Do obowiązków Prezesa należy kierowanie pracami Prezydium oraz reprezentowanie Prezydium.

 6. W przypadku gdy Prezes Sądu nie może pełnić funkcji, w jego zastępstwie obowiązki wykonuje Wiceprezes. W przypadku gdy powołano więcej niż jednego Wiceprezesa, a Przewodniczący nie wyznaczył Wiceprezesa, który wykonuje obowiązki w jego zastępstwie, lub nie został określony sposób wyznaczenia takiego Wiceprezesa, w zastępstwie Prezesa działa Wiceprezes najstarszy wiekiem.

 7. Prezydium Sądu może uchwalić regulamin, określający zasady funkcjonowania Prezydium.

 8. Uchwały Prezydium Sądu podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków Prezydium. W przypadku gdy za uchwałą oddano równą ilość głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Prezydium, a jeśli Przewodniczący nie brał udziału w głosowaniu decydujący jest głos Wiceprzewodniczącego starszego wiekiem.

 9. Prezydium Sądu przysługują kompetencje, które nie zostały zastrzeżone na rzecz innych organów Sądu.

 10. Członek Prezydium Sądu nie może występować przed sądem jako pełnomocnik Strony. Członek Prezydium Sądu nie może zostać wybrany do pełnienia funkcji arbitra powoływanego przez Kolegium Arbitrażowe. W przypadku powołania członka Prezydium Sądu do pełnienia funkcji arbitra w danym postępowaniu, członek ten nie jest uprawniony do wykonywania czynności zastrzeżonych na rzecz Prezydium Sądu, które dotyczą tego postępowania. Jeżeli na skutek powołania członka Prezydium Sądu do pełnienia funkcji arbitra żaden z członków Prezydium Sądu nie jest uprawniony do wykonywania czynności zastrzeżonych na rzecz Prezydium Sądu, wówczas uprawnienia Prezydium Sądu wykonuje Kolegium Arbitrażowe.

 11. Do obowiązków Prezydium Sądu należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie i Regulaminie Sądu Arbitrażowego;

 2. przyjmowanie i przedstawianie Kolegium Arbitrażowemu wniosków o wpis na listę arbitrów;

 3. bieżąca aktualizacja listy arbitrów;

 4. analiza orzecznictwa Sądu Arbitrażowego i informowanie arbitrów o wynikach tej analizy;

 5. organizowanie szkoleń dla arbitrów;

 6. powoływanie jednostek organizacyjnych działających w ramach Sądu;

 7. sporządzanie i przedstawianie zarządowi Izby oraz Radzie Sądu Arbitrażowego corocznego sprawozdania z działalności Sądu w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie.


§4

Kolegium Arbitrażowe


 1. Kolegium Arbitrażowe działa na podstawie Statutu i Regulaminu Sądu Arbitrażowego oraz Regulaminu Kolegium Arbitrażowego, o ile taki Regulamin został uchwalony.

 2. Kolegium Arbitrażowe liczy od 3 do 15 członków powoływanych na wspólną 4 letnią kadencję, przy czym pierwsza kadencja upływa dnia 31 grudnia 2022r.

 3. Członkowie Kolegium Arbitrażowego powoływani są przez zarząd Izby spośród kandydatów wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 4. Mandat Członka Kolegium Arbitrażowego wygasa z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania, śmierci lub z końcem kadencji Kolegium.

 5. Kolegium Arbitrażowe może uchwalić Regulamin Kolegium Sądu Arbitrażowego.

 6. Kolegium Arbitrażowe powołuje Przewodniczącego Kolegium Arbitrażowego nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia kadencji; termin pierwszego posiedzenia wyznacza zarząd Izby. Jeżeli Kolegium Arbitrażowe nie powoła Przewodniczącego, wówczas Przewodniczącego powoła zarząd Izby.

 7. Na posiedzeniu, na którym następuje powołanie Przewodniczącego Kolegium, Kolegium Arbitrażowe powołuje na wniosek Przewodniczącego Kolegium od 1 do 3 Wiceprzewodniczących; jeżeli Wiceprzewodniczący nie zostanie powołany zarząd Izby powoła co najmniej 1 Wiceprzewodniczącego.

 8. Do obowiązków Przewodniczącego Kolegium Arbitrażowego należy kierowanie pracami Kolegium oraz reprezentowanie Kolegium.

 9. W przypadku gdy Przewodniczący Kolegium Arbitrażowego nie może pełnić funkcji, w jego zastępstwie obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. W przypadku gdy powołano więcej niż jednego Wiceprzewodniczącego, a Przewodniczący nie wyznaczył Wiceprzewodniczącego, który wykonuje obowiązki w jego zastępstwie, lub nie został określony sposób wyznaczenia takiego Wiceprzewodniczącego, w zastępstwie Przewodniczącego działa Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 10. Posiedzenia Kolegium Arbitrażowego zwoływane są przez Przewodniczącego Kolegium Arbitrażowego z inicjatywy własnej, z inicjatywy Prezydium Sądu, zarządu Izby lub co najmniej dwóch członków Kolegium. Posiedzenie zwoływane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym termin posiedzenia zostanie wyznaczony w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że Regulamin Sądu zastrzega krótsze terminy. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego, uprawniony do zwołania jest wnioskujący.

 11. Kolegium Arbitrażowe podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Kolegium. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Kolegium; w razie nieobecności Przewodniczącego decydujący jest głos najstarszego wiekiem Wiceprzewodniczącego. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w formie korespondencyjnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w formie obiegowej.

 12. Do obowiązków Kolegium Arbitrażowego należy:

 1. rozpatrywania kandydatur na arbitrów Sądu Arbitrażowego;

 2. decydowanie o wpisie i wykreśleniu z Listy Arbitrów;

 3. powoływanie i odwoływania arbitrów Sądu Arbitrażowego;

 4. wykonywanie innych czynności zastrzeżonych w Regulaminie Sądu;

 5. rozpatrywanie na wniosek Przewodniczącego Kolegium lub Prezydium Sądu innych spraw związanych z działalnością Sądu Arbitrażowego, w tym dotyczących wykonywania obowiązków przez arbitrów oraz przestrzegania zasad etyki.

 1. Członek Kolegium Arbitrażowego nie może występować przed sądem jako pełnomocnik Strony. Członek Kolegium Arbitrażowego nie może zostać wybrany do pełnienia funkcji arbitra powoływanego przez Kolegium Arbitrażowe. W przypadku powołania członka Kolegium Arbitrażowego do pełnienia funkcji arbitra w danym postępowaniu, członek ten nie jest uprawniony do wykonywania czynności zastrzeżonych na rzecz Kolegium Arbitrażowego, które dotyczą tego postępowania.


§5

Sekretarz Sądu Arbitrażowego


 1. Sekretarz Sądu Arbitrażowego jest organem wykonawczym i podlega Prezydium Sądu Arbitrażowego.

 2. Sekretarz Sądu Arbitrażowego powoływany i odwoływany jest przez zarząd Izby na wniosek Prezydium Sądu Arbitrażowego; kadencja Sekretarza odpowiada kadencji Prezydium Sądu Arbitrażowego.

 3. Sekretarz Sądu wykonuje powierzone mu czynności przy pomocy Biura Sądu, które zapewnia obsługę administracyjną Sądu.

 4. Do zakresu zadań Sekretarza Sądu Arbitrażowego należy:

 1. wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie Sądu i Regulaminie Sądu;

 2. wykonywanie poleceń Prezydium Sądu i wspieranie go w bieżącej działalności Sądu;

 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych z działalności Biura Sądu i przedstawianie ich Prezydium Sądu;

 4. zatwierdzanie dokumentów stanowiących tytuł do wykonywania przez Sąd wypłat;

 5. udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności Sądu;

 6. sprawowanie kontroli nad majątkiem powierzonym przez Izbę Sądowi;

 7. kierowanie działalności administracyjną Sądu;

 8. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami Sądu.

 1. Sekretarz Sądu uprawniony jest do udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Sądu do zastępowania go w trakcie jego nieobecności.

 2. W braku powołania Sekretarza Sądu Arbitrażowego obowiązki Sekretarza Sądu wykonuje Prezydium Sądu.

 3. Sekretarz Sądu nie może pełnić funkcji arbitra oraz występować przed sądem jako pełnomocnik Strony.

§6

Rada Sądu Arbitrażowego


 1. Rada Sądu Arbitrażowego jest organem o charakterze opiniodawczym.

 2. Posiedzenie Rady Sądu Arbitrażowego zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku przez Prezydium Sądu Arbitrażowego.

 3. W posiedzeniu Rady Sądu Arbitrażowego biorą udział członkowie Prezydium, Kolegium Arbitrażowego, Sekretarz oraz osoby zaproszone.


§7

Pozostałe zagadnienia


 1. Pracownicy Sądu nie mogę świadczyć pracy, ani piastować funkcji w organach innych sądów arbitrażowych, chyba że uzyskają zgodę Prezydium Sądu.

 2. Pracownicy Sądu nie mogę pełnić funkcji arbitra oraz reprezentować stron w postępowaniach toczących się przed Sądem Arbitrażowym.


§8

Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale zarządu Izby.
Izba Polskich Przedsiębiorców
ul. Bułgarska 60
60-321 Poznań
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem